Viszonteladó szeretnék lenni.

Válasszunk!

Karácsonyi nyereményjáték 2022

1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, SZERVEZŐJE

A KARÁCSONY‘22 nyereményjáték (továbbiakban Játék) szervezője a HerbaPharm Europe Kft. (továbbiakban Szervező), székhely: 5830 Battonya, Puskin utca 85. Adószám: 26143415-2-04 https://herbaclass.com/

2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2022. december 1. 00 órától (CET) 2022. december 18. 24:00 óráig (CET) tart. A Játék időtartamát megelőző, vagy lejártát követően leadott megrendelések leadói nem vesznek részt a sorsolásban.

3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE

A Játékban automatikusan részt vesz minden olyan, a jelen szabályzat 4. pontjában meghatározott személy, aki a Játék időtartama alatt a Szervezőhöz a www.herbaclass.com webshopon keresztül, emailben vagy telefonon HerbaClass termékekre vonatkozó rendelést ad le legalább 20.000 Ft értékben. Szervező más részvételi módot nem fogad el. Egy személy a Játék időtartama alatt többször is vásárolhat, ez esetben a sorsolási listába kétszer kerül a neve.

Résztvevők a játékban való részvétellel tudomásul veszik, hogy a nyereményjáték nem a Facebook szervezésben zajlik, annak lebonyolításában a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt, a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

4. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ ÉS ABBÓL KIZÁRT SZEMÉLYEK

A Játékban részt vehet minden olyan természetes személy, aki a Játék kezdetéig, azaz 2022. december 1-ig betöltötte 18. életévét (továbbiakban Résztvevő(k)).

A Játékban nem vehetnek részt a Játékot lebonyolító Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésének 1. és 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozó és hozzátartozók.

5. DÍJAK ÉS SORSOLÁS

Szervező a Játék befejezését követően, 2022.december 19-én a Játékban részt vevő, tehát 4.pontban megnevezett időtartamban 20.000 Ft-ot meghaladó rendelést leadó Résztvevők között 10 db ajándék csomagot sorsol ki – online sorsoló program segítségével –  és kap a Szervezőtől ajándékba (továbbiakban Nyeremény). Sorsolás időpontja: 2022. 12. 19. 10:00 óra. Sorsolás helyszíne: 5830 Battonya, Puskin utca 85. (Szervező székhelye). A Nyeremény más termékre vagy készpénzre át nem váltható. Az ajándékcsomagok tartalma egységesen: 3 db HerbaPharm saját gyártású termékeiből legalább 20.000.- forint értékben.

5.3. Nyereményt átvevő Résztvevő a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező – szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével – kifejezetten kizárja a felelősségét a nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. Igénybevétele során a Résztvevőt ért minden kárért.

6. NYERTES ÉRTESÍTÉSE ÉS KIHIRDETÉSE, NYEREMÉNY ÁTVÉTELE

A Szervező a nyertest az Általa megadott elérhetőségein : telefonon/ Facebook üzenetben értesíti, az általa szolgáltatott adatok alapján, a sorsolás napjától számított 2 munkanapon belül. Ha a megadott személyes adatok alapján nem lehet a Nyertest értesíteni 10 munkanapon belül, vagy ha visszautasítja a nyereményt, a fenti mechanizmus révén a sorsoló program által felállított sorrendben következő megrendelő kerül kiválasztásra.

Az esetleges nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) teljes neve nem, csak keresztnevük és vezetéknevük rövidítése jelenik meg.

7. A VERSENY SZABÁLYZATA

A Részvételi szabályzathoz bármely Résztvevő szabadon hozzáférhet a Herbablogban https://herbaclass.com/herbablog

8. VIS MAJOR

Vis major olyan esetekre vonatkozik, amelyeket nem lehet ellenőrizni, helyrehozni vagy a Szervező részéről előre nem látható eseményekre, valamint a Szervező azon lehetetlen helyzetére vonatkozik tőle független okok miatt, amelyek megjelenése lehetetlenné teszi számára a Szabályzat révén felvállalt kötelezettségeinek teljesítését.

Ha létrejön egy vis major eset, amely a Szabályzat teljesítését vagy a Kampányt egészében vagy részlegesen megakadályozza és/vagy késlelteti, Szervező mentesül kötelezettségeinek teljesítése alól arra az időszakra, amely alatt a teljesítést megakadályozzák vagy késleltetik. Ha a Szervező a vis major esetet felhozza, köteles közölni a Játék részvevőivel ennek létezését 5 munkanapon belül a vis major eset megjelenésétől számítva. A vis major esetet szintén a 7.pontban megjelölt oldalon kell megjeleníteni.

9. A JÁTÉK MEGSZŰNÉSE

A jelen Játék megszűnhet, ha vis major esete áll fenn és/vagy a Szervező akaratától függetlenül nem tudja folytatni és/vagy a jogi keret változása esetén, úgy, hogy a promóciós jellegű Játék szervezése és lebonyolítása a tervezethez felajánlott költségvetés növelését feltételezi, vagy a Játék lebonyolítását teszi lehetetlenné.

10. SZEMÉLYI ADATOK VÉDELME

A Játékban való részvétellel minden résztvevő feltétlen módon elfogadja, hogy a személyes jellegű adatait Szervező nyilvánosságra nem hozza, csak a vásárlás tényét igazoló számla sorszámát. A Nyerteseket a Szervező minden esetben a számla sorszámának közzétételén kívül személyesen is értesíti a nyeremények kézbesítésének mikéntjéről.

11. VITÁK

Játékban való részvétel révén a résztvevők egyetértenek azzal, hogy betartják és megfelelnek a jelen Szabályzatba foglalt előírásoknak, időhatároknak és feltételeknek.

Szervező jogában áll a Játék adatait és időtartamát módosítani, és ezt a Szervező internetes oldalán közzétenni : https://herbaclass.com/

12. KIZÁRÁS ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

12.3 A Szervező nem vállal felelősséget arra az esetre, ha egy nyertest nem lehet értesíteni a résztvevő adatainak megváltoztatása következtében, vagy ha az illető a Facebook üzenetet nem olvassa el, vagy Szervező hibáján kívül nem kapja meg. Szervező meghozza az intézkedéseket a Játék megfelelő lebonyolítása érdekében, viszont nem vállal felelősséget a résztvevők elégedetlenségeiért, reklamációiért, amelyek nem az érvényben levő törvények megszegését célozzák.

Szervező nem vállal semmilyen felelősséget abban az esetben, ha a kinevezett és érvényesített Nyertes nem kapja meg a Szervező által felajánlott Nyereményt, nem a Szervező hibájából eredő okok miatt és Nyertes tevékenységei miatt. Szervező jogában áll, hogy a jelen Szabályzatot módosítsa a Játék alatt, azzal a megjegyzéssel, hogy az esetleges módosításokat a Szervező a résztvevők és a közönség tudomására hozzák legalább 24 órával azelőtt, hogy érvénybe lépne weboldala, és facebook oldala révén.

13. SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a kiskorú, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

14. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

A Szervező a Játék résztvevőinek adatait bizalmasan kezeli, azokat jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérő célokból nem kezeli, és nem dolgozza fel, illetve adatait kizárólag tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A Szervező megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyertesként kerül kisorsolásra, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím) Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja.

A Nyereményjáték szervezője a HerbaPharm Europe Kft.

Shopping Cart